Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Nowa organizacja przedsiębiorców w powiecie

Data: 07.12.2017 r., godz. 11.00   
Mali przedsiębiorcy i firmy rodzinne z terenów powiatu wołomińskiego (12 gmin) mogą już niedługo korzystać z możliwości nowego samorządu przedsiębiorców, którego celem będzie krzewienie rozwiązań wspierających lokalny rynek i rozwój m.in. firm rodzinnych.
Pomysł narodził się z obserwacji. Czas wielkich państwowych przedsiębiorstw chyba już bezpowrotnie przeminął. Pojawiły się zupełnie nowe podmioty szczególnie w lokalnym handlu. Upadły instytucje finansowe. Osoby przedsiębiorcze próbujące odnaleźć się w tej nowej sytuacji.

Spostrzeżenia i rozmowy


Właściciele firm również dzielą się swoimi obserwacjami w wielu rozmowach indywidualnych, a mogłyby swoje wnioski przekazać na szerszym forum. Dlatego powstał pomysł na stworzenie samorządu małych przedsiębiorców, którzy mogliby uczestniczyć w dyskusji i proponować rozwiązania do zastosowania w lokalnych realiach, rozwiązania, które poprawiałyby sytuację na rynku i jednocześnie podnosiłyby jakość życia mieszkańców, którzy poruszaliby się w otoczeniu dobrych, stabilnych i przeżywających wzrost firm.
Trwają przygotowania, aby zręby takiej organizacji przedsiębiorców oprzeć na funkcjonującej już strukturze lokalnej interesującej się zagadnieniem. Chodziłoby o znalezienie i określenie metody dotarcia do małych i średnich firm we wszystkich 12 gminach powiatu wołomińskiego, a następnie zaproponowanie aktywnej dyskusji w odpowiadających zapracowanym właścicielom firm warunkach. Jeśli udałoby się powołać komórki dyskusyjne w gminach powiatu wołomińskiego, debatę raz na jakiś czas należałoby przenieść na poziom całego powiatu wołomińskiego. Najważniejszym celem staje się powołanie organizacji oddolnej, wokół konkretnych problemów lub spostrzeżeń formułowanych przez przedsiębiorców.
Założenia ideowe i organizacyjne struktura pracodawców mogłaby czerpać z doświadczeń istniejących już przedsięwzięć promujących zasady wolnego rynku.

Dobre wzorce

Można by skorzystać z doświadczeń takich organizacji jak Centrum im. Adama Smitha czy Fundacji Firm Rodzinnych, która właśnie na stronach CAS prezentowała raport „Kompetencje przyszłości w firmach rodzinnych 2017”. Na potrzeby opracowania zbadano jak firmy rodzinne oceniają swój poziom wiedzy w dwóch obszarach – kompetencji przyszłości oraz kompetencji zarządczych. Celem badania było sprawdzenie, jakie umiejętności są kluczowe do osiągnięcia sukcesu rynkowego w zmieniającym się otoczeniu.
„Najważniejsze kompetencje przyszłości to inteligencja społeczna, którą chce rozwijać w przyszłości 76,2 proc. firm rodzinnych, które zostały przebadane w projekcie. Druga kluczowa umiejętność to wykorzystywanie dużych zbiorów danych. Jest ona ważna dla 65 proc. liderów rodzimej przedsiębiorczości” – czytamy w omówieniu badań.
Z raportu wynika również, że firmy rodzinne w swojej ocenie najlepiej radzą sobie w obszarze relacji z klientami – 88,1 proc. badanych ocenia się wysoko lub bardzo wysoko. Na drugim biegunie w ocenie znalazły się posiadane kompetencje w obszarze nowych technologii, gdzie tylko 42,1 proc. badanych firm oceniło je jako wysokie lub bardzo wysokie.
Współczesne wyzwania stojące przed firmami rodzinnymi to zarządzanie przedsiębiorstwem połączone z planowaniem dalszego rozwoju – 95,2 proc. wskazań wśród liderów firm rodzinnych i 92,1 proc. pozostałych firm rodzinnych, utrzymanie pracowników – odpowiednio: 90,5 proc. i 86,3 proc. dostęp do kapitału oraz koszty – odpowiednio: 88,9 proc. i 79,9 proc. wskazań. Ponadto firmy rodzinne borykają się wciąż z niestabilnym systemem regulacyjnym, prawnym i podatkowym – dla 71,4 proc. badanych liderów firm rodzinnych stanowi to problem oraz 69,8 proc. pozostałych firm rodzinnych.
Udział w prezentacji raportu wziął również Prezydent Centrum im. Adama Smitha - Andrzej Sadowski, który podkreślił, że „obecne nie najlepsze otoczenie podatkowe i regulacyjne może być zagrożeniem dla wdrażania innowacji związanych z technologią. Regulacje nie nadążają za współczesnym rozwojem technologii i stoją na straży dotychczasowych struktur. Będziemy mieć presję nowego świata kreatywnego, technologicznego, wywieraną na świat analogowy obecny w administracji rządowej".
Powstająca organizacja przedsiębiorców w powiecie wołomińskim mogłaby korzystać także z doświadczeń Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezarego Kaźmierczaka. Związek m.in. prowadzi badania w celu zebrania opinii od przedsiębiorców sektora małego i średniego biznesu na temat głównych barier prowadzenia działalności gospodarczej, których nadal, mimo upływu lat nie brakuje.Mariusz Pazio