Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Samorząd pod lupą: Za co płacimy radnym?

Data: 09.02.2017 r., godz. 11.00   
Samorząd to instytucja, której warto się przyglądać. Jako obywatele powinniśmy wiedzieć, jakie decyzje podejmowane są w naszym imieniu. Jak reprezentują nas ludzie, na których głosowaliśmy w wyborach. Na łamach „faktów.wwl” będę starała się przybliżyć działania samorządowców z powiatu wołomińskiego. Szczególną uwagę zwrócę na postawy obywatelskie i jawność funkcjonowania instytucji samorządowych. Na początek coś z poświętniańskiego podwórka.
Na wstępie przypomnijmy sobie, jakie zadania ma radny. Określa je ustawa o samorządzie gminnym i statut danej gminy. Po złożeniu ślubowania radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej. Powinien utrzymywać stałą więź z mieszkańcami i zgłaszać ich potrzeby do rozpatrzenia urzędowi. Jakość pracy radnego możemy weryfikować poprzez jego uczestnictwo w komisjach i radzie gminy, które są jawne, co określają stosowne akty prawa. W związku z tym mieszkańcy mają prawo uczestniczenia w sesjach oraz pracach komisji. Każda osoba, która chce zostać radnym, powinna mieć pełną świadomość i wiedzę na ten temat i na tej podstawie decydować o kandydowaniu w wyborach samorządowych. Radny jest osobą publiczną i powinien zdawać sobie sprawę z tego, że jego praca może być oceniana przez mieszkańców.
Radny, pełniąc swoją funkcję powinien się kierować m.in. następującymi zasadami: dobrem społeczności lokalnej, działać zgodnie z literą prawa, unikać sytuacji, które dawałyby powody do podejrzeń, że działa niezgodnie z prawem, nie powinien nigdy brać udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw, z którymi wiążą się osobiste korzyści, cechować powinna go uczciwość, odpowiedzialność, bezstronność i kultura w kontaktach z mieszkańcami i jawność działań. Czy radni w gminie Poświętne rzeczywiście dzielą się z mieszkańcami efektami swojej pracy? Jak i gdzie? Czy zapoznają mieszkańców z odpowiednimi dokumentami?

Monika Bienias

Niekompletni radni

Za pełnioną funkcję radny otrzymuje dietę uchwaloną przez radę. W przypadku gminy Poświętne za udział w sesji radny otrzymuje 200 zł, przewodniczący rady Bogdan Świadek 1170 zł, a wiceprzewodnicząca Jolanta Sałańska 600 zł. Z kolei za udział w komisji radni otrzymują: członkowie po 200 zł, a przewodniczący po 250 zł.
Od dwóch lat obserwując samorząd w gminie Poświętne, mogę stwierdzić, że radni nie podejmują decyzji w oparciu o dyskusję i dokumenty. Nie zauważyłam tego na obradach sesji i posiedzeniach komisji. A pytających mieszkańców traktują jak intruzów, czego przykładem jest ostatnia sesja z 27 stycznia, na której mieszkanka Trzcinki omawiała zasadność swojej skargi na działalność wójta. Mimo że przytaczane argumenty wskazywały, że skargę należało uznać za zasadną, większość radnych nie chciała lub nie umiała wskazać dokumentów według których podjęła odwrotną decyzję, tj. o jej bezzasadności.
Przewodniczący Świadek stwierdził nawet, że sesja została zwołana z winy mieszkanki, co naraża gminę na koszty. Wykazał się tym samym nieznajomością statutu gminy, który mówi, że przewodniczący ma obowiązek zdać radzie sprawozdanie z działalności rady za mijający rok (2016) w okresie od 1 do 31 stycznia 2017 r. Jeżeli przewodniczący tak martwi się o finanse gminy, to mógł zrzec się diety za tę sesję.
Zapoznając się z nagraniem z komisji rewizyjnej z 16 stycznia, zaskoczyło mnie, że nie było tam żadnej dyskusji nad skargą lub dokumentami.

Niechęć odpowiedzi

Nie rozumiem, dlaczego pytania mieszkanki podczas sesji wzbudziły taką niechęć odpowiedzi u radnych. A nawet stwierdzenie radnego Janusza Powały (członka Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświaty, Kultury i Sportu), że „jak się komuś nie podoba, to niech się wyprowadzi”. Radny Powała ma tendencję do tego typu stwierdzeń. Na sesji z 29 grudnia 2015 roku, gdy była również rozpatrywana skarga mieszkanki Trzcinki na działalność wójta, ale w zakresie nieprawidłowości ze strony firmy przy odbiorze odpadów, powiedział: „Chciałem się w pierwszej kolejności wypowiedzieć nie jako radny, ale mieszkaniec. Zwykłego mieszkańca powinno najbardziej interesować, że odpady wystawi i ma zabrane. To jest moje zdanie jako mieszkańca”.
Czy radnym przeszkadzają mieszkańcy? W końcu dietę otrzymują z ich podatków. Kim byliby bez nich?

XVIII sesja Rady Gminy Poświętne z 27 stycznia:Monika Bienias ze Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska