Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Śmieci w górę – dlaczego?

Data: 30.01.2020 r., godz. 11.00   
Opłaty za odbiór śmieci rosną w szybkim tempie. W zeszłym roku ceny za wywóz odpadów wzrosły w Polsce średnio o 31 procent. W roku 2020 pierwsze podwyżki wprowadzane w samorządach pokazują, że za zagospodarowanie odpadów będziemy płacić od 100 do nawet 400 procent więcej.
Przyczyn tej sytuacji samorządy upatrują m.in. w zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z września 2019 roku.

Główne zmiany w ustawie

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na mieszkańców i samorządy kilka istotnych obowiązków. Po pierwsze – każdy musi segregować śmieci. Ustawodawca zobowiązuje ponadto gminy do kontrolowania, czy mieszkańcy wywiązują się z obowiązkowej selektywnej zbiórki. Jeżeli ten obowiązek nie jest realizowany, gmina musi naliczyć opłatę podwyższoną, która wyniesie minimalnie podwojoną stawkę podstawową (jak wskazuje ustawa). Ustawodawca wprowadził również odpowiedzialność zbiorową.
Segregowanie odpadów w zabudowie wielorodzinne (bloki mieszkalne) zyska wymiar odpowiedzialności zbiorowej.
To założenie ustawodawcy, stawiające wyzwanie przed przedstawicielami zarządów osiedli, wspólnot mieszkaniowych i przed samymi mieszkańcami. W tego typu zabudowie pojemniki są wspólne, a wystarczy, że chociaż jeden z sąsiadów wyłamie się z obowiązku selektywnej zbiórki – wtedy wszyscy mogą zapłacić więcej. Nowelizacja ustawy zmieniła również sposób obliczania wskaźnika odzysku i recyklingu, do osiągnięcia którego zobowiązane są gminy. Niespełnienie tego warunku wiąże się z możliwością nałożenia na gminę dużych kar finansowych, co w konsekwencji przełoży się na wysokość opłat. Wprowadzane zmiany nakładają nowe obowiązki szczególnie na wspólnoty mieszkaniowe i zarządy osiedli. Na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek wyposażenia nieruchomości w worki lub pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie ich w odpowiednim stanie oraz utrzymanie w odpowiednim stanie miejsc gromadzenia odpadów.Ceny śmieci w gminach powiatu wołomińskiego

System odbioru odpadów powinien się bilansować. Oznacza to, że gmina nie może zarabiać na odbiorze odpadów, jak również nie może do niego dopłacać. Całość opłat zbieranych przez gminę od mieszkańców ma finansować całkowite koszty funkcjonowania systemu. Wiąże się to z obowiązkiem dostosowania stawki za odbiór odpadów komunalnych do kosztów ich wywozu i przetwarzania.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, w gminach powiatu wołomińskiego najniższe opłaty za śmieci były w Wołominie, Jadowie, Klembowie, Strachówce i Poświętnem. W samorządach tych mieszkańcy płacili miesięcznie od 10 zł do 13 zł od osoby (w przypadku segregacji śmieci).

Najdroższe śmieci były w Ząbkach (tu najwięcej płacili mieszkańcy gospodarstw jednoosobowych – 45 zł), w Markach (32 zł/osoba) i w Radzyminie - 32 zł od osoby w przypadku domów jednorodzinnych i 8,95 zł za 1 m3 zużytej wody – w przypadku domów wielorodzinnych (przy segregacji odpadów).
W 2020 roku, w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, samorządy muszą dostosować swoje lokalne przepisy do nowych przepisów prawnych. Część miast i gmin z terenu powiatu wołomińskiego przeprowadziła już postępowania przetargowe na odbiór i zagospodarowanie odpadów i niektórzy podnieśli już ceny.

Od 1 stycznia mieszkaniec gminy Dąbrówka musi płacić za śmieci 33 zł od osoby miesięcznie (dotychczas stawka wynosiła 18 zł w przypadku segregacji). W nowym roku utrzymano zniżkę 20% dla osób, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz dla rodzin wielodzietnych, a także wprowadzono zniżkę za kompostowanie bioodpadów.

W gminie Wołomin, w oparciu o ofertę przetargową, jaką złożył Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie, cena za odbiór odpadów wzrośnie od 1 kwietnia 2020 r. do 26,50 zł/za osobę. Radzymin, po rozstrzygnięciu przetargu, utrzymał stawki za odpady na poziomie z końca roku 2019. Możliwe to było m.in. dlatego, że z systemu wyłączono nieruchomości rekreacyjne i instytucje, wprowadzono też modyfikacje w częstotliwości odbioru odpadów (np. rzadszy odbiór odpadów zmieszanych w okresie zimowym, rzadszy odbiór szkła itp.).

Nową uchwałę dot. opłat za odpady przyjęto również w Strachówce. Tam ceny wzrosły do 20 zł (z ulgą 2 zł dla kompostujących odpady). Trzeba jednak zaznaczyć, że gmina ta liczy niespełna 3000 mieszkańców i odbiór śmieci odbywa się raz w miesiącu.

Po raz drugi ogłoszono przetarg na odbiór odpadów w Kobyłce. Po otwarciu ofert w pierwszym postępowaniu okazało się, że firma chce za śmieci kwot czterokrotnie wyższą niż ta, którą zarezerwowano w budżecie miasta. „Gdyby urząd rozstrzygnął ten przetarg i podpisał umowę, stawka śmieciowa wyniosłaby około 48 zł za osobę. Biorąc pod uwagę przepisy prawa i fakt, że maksymalna stawka, jaka może być płacona przez mieszkańca wynosi 33,86 zł, różnica musiałaby być dopłacona przez miasto – wynosiłaby 4,3 mln zł i musiałaby być zaczerpnięta z kwoty przeznaczonej na inwestycje w Kobyłce” – tłumaczą urzędnicy. Miasto zabezpieczyło ciągłość odbioru śmieci na terenie Kobyłki w ten sposób, że została podpisana umowa z wykonawcą, który dotąd wykonywał tę usługę. Jest to jednak rozwiązanie tymczasowe, na dwa miesiące (styczeń i luty 2020 r.).
29 stycznia br. miasto Kobyłka otworzyło 2 oferty złożone w drugim przetargu. Ceny przedstawione przez firmy ponownie kilkakrotnie przekroczyły kwotę zarezerwowaną w budżecie miasta na odbiór odpadów. Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy Kobyłki będą musieli płacić maksymalną stawkę za śmieci regulowaną ustawowo: 33,86 zł a miasto i tak dodatkowo będzie musiało jeszcze dopłacić różnicę z budżetu, aby firma odbierała odpady.

W Markach trwają przygotowania do zmiany sposoby rozliczania opłat – od zużycia wody. Zdaniem urzędu „z rozwiązań zaproponowanych w ustawie to jest najbardziej sprawiedliwe. Dzięki temu osoby, które do tej pory unikały opłat, znajdą się w systemie. Innymi słowy – uczciwi nie będą utrzymywać nieuczciwych”.

Wprowadzenie podobnego rozwiązania w niedalekiej przyszłości będzie rozważał również Wołomin.
W gminie Tłuszcz obowiązują jeszcze stawki z 2019 roku. Ci, którzy segregują odpady, płacą miesięcznie 17 zł za pierwszą osobę i 14 zł za każdą następną osobę. Obowiązuje również zniżka 25% dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Gmina ma podpisaną umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów do 30 czerwca 2021 r. Jednak zdaniem urzędników, mając na uwadze sytuację na rynku odpadów, istnieje prawdopodobieństwo, że cena w 2020 roku ulegnie zmianie. W chwili obecnej nie ma jednak możliwości ustalenia, kiedy i jaki wzrost cen za odbiór odpadów czeka mieszkańców Tłuszcza.

Miasto Zielonka, gdzie w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki
odpadów płaci się na razie 22 zł miesięcznie - ma umowę z firmą odbierającą odpady do końca marca 2020 r.
Rozpoczęto już w urzędzie procedurę przetargową na wybór wykonawcy usługi polegającej na zagospodarowaniu
odpadów z terenu Zielonki. Dopiero po rozstrzygnięciu postępowania mieszkańcy poznają koszty za wywóz śmieci od kwietnia
2020 roku.

W pozostałych samorządach powiatu wołomińskiego również trwają przygotowania do przeprowadzenia przetargów i dostosowywane są uchwały rad miast i gmin do znowelizowanych przepisów prawnych. Już wkrótce zobaczymy, „gdzie jeszcze” i „o ile” wzrosną opłaty za śmieci.

Rozwiązania problemu śmieciowego

Najbardziej odczuwalny wzrost opłat za śmieci dotyczy mieszkańców województwa mazowieckiego, gdzie ceny odbioru śmieci w instalacjach komunalnych są najwyższe. Jakie rozwiązania na szczeblu centralnym i samorządowym należało by wprowadzić, aby obniżyć koszty funkcjonowania systemu i nie dopuścić do kolejnych podwyżek cen?

Pod koniec roku 2019 przedstawiciele miast i gmin z powiatu wołomińskiego rozmawiali na temat rozwiązania, o którym wspomniał burmistrz Radzymina. Czy pomysł zostanie zrealizowany? Czas pokaże. Obecnie pozostaje samorządom apelować do władz wojewódzkich i centralnych o pomoc w rozwiązywaniu problemu rosnących kosztów gospodarki odpadami na odpowiednich szczeblach. Właśnie dlatego radni miejscy w Wołominie przyjęli na styczniowej sesji stanowisko Stowarzyszenia Metropolia Warszawa w sprawie drastycznego wzrostu opłat za odpady komunalne. Wśród postulatów radnych znalazły się takie propozycje jak: pięcioletni okres przejściowy na dostosowanie istniejącego w Polsce systemu gospodarki odpadami do postawionych obecnie wymogów oraz program ochronny dla mieszkańców, zakładający dofinansowanie w wysokości 50% z budżetu państwa do opłat ponoszonych przez mieszkańców za odpady.

Mariusz Pazio