Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Data: 21.02.2019 r., godz. 11.00   
Publiczne Służby Zatrudnienia powstały 27 stycznia 1919 roku, kiedy Marszałek Józef Piłsudski podpisał „Dekret o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami”. Niedawno więc obchodzono 100-lecie ich powstania, a dzień 27 stycznia osiemnaście lat temu ustanowiono Dniem Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia.
We wtorek, 12 lutego na podstawie Zarządzenia Starosty Wołomińskiego rozpoczęła swoją kolejną kadencję Powiatowa Rada Rynku Pracy. Chciałabym przedstawić czytelnikom rolę i zadania, jakie ma do wypełnienia ten organ oraz jego skład.
Zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.1265 z późn. zm.) Powiatowa Rada Rynku Pracy, a w skrócie PRRP, jest organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy i działa społecznie, tzn. członkowie nie otrzymują żadnych wynagrodzeń. Wśród wielu zadań spoczywających na PRRP do najważniejszych zaliczyłabym:
– opiniowanie podziału środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu;
– wyrażanie opinii w sprawie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (PAI),
opiniowanie zapotrzebowania dotyczącego kierunków kształcenia w szkołach ponadpodstawowych;
– ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy (PUP),
wyrażanie opinie w sprawach umorzeń świadczeń pobranych z Funduszu Pracy, które podlegają zwrotowi wraz z odsetkami.

Zgodnie z ustawą w PRRP znajdują się osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Nie tylko samorządowcy

W obecnej kadencji 2019-2022 w skład PRRP Powiatu Wołomińskiego wchodzi 11 członków. W tym gremium 5 osób to członkowie z poprzednich kadencji, a 6 to osoby powołane po raz pierwszy. Osoby działające w PRRP od kilku kadencji to: Piotr Dereszewski reprezentujący OPZZ, czyli Ogólnopolskie Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Mazowieckiego; Grażyna Obłękowska, która jest przedstawicielką organizacji pracodawców i została zgłoszona z ramienia Powiatowego Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości; Magdalena Suchenek – zostałam zgłoszona przez Mazowiecką Izbę Rolniczą (MIR), gdyż od kilku kadencji jestem przewodniczącą Rady MIR Powiatu Wołomińskiego; Jerzy Stwora – dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Oddział w Radzyminie; Andrzej Wesołowski – przedstawiciel NSZZ Solidarność Oddział w Wołominie.
PRRP zasilili po raz pierwszy: Helena Kusiak – reprezentująca Wołomiński Klub Biznesu, czyli organizację pracodawców; Jan Przywoźny – przedstawiciel Forum Związków Zawodowych; Rafał Rozpara – prezes Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”, jest także przedstawicielem organizacji pozarządowej oraz radni Rady Powiatu Wołomińskiego: Paweł Banaszek, Konrad Fuśnik i Wiesław Mędrzycki – zgłoszeni przez starostę wołomińskiego jako reprezentanci samorządu.
Z ramienia samorządu do PRRP zgłosiło się 11 osób, w tym: 3 wójtów i 3 sekretarzy gmin/miast i 3 radnych powiatowych klubu PIS. Spośród nich starosta wybrał 3 osoby już wcześniej wymienione, a swoją decyzję umotywował, że wybrał przedstawiciela młodego pokolenia – Pawła Banaszka, osobę z wieloletnim doświadczeniem – Wiesława Mędrzyckiego oraz Konrada Fuśnika, który ma wspierać działalność PRRP od strony prawnej w związku ze swoim wykształceniem.

Praca dla dobra mieszkańców

Kadencja PRRP trwa 4 lata, posiedzenia odbywają się co najmniej raz na kwartał. N swoim pierwszym posiedzeniu PRRP się ukonstytuowała i spośród siebie wybrała przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Na funkcję przewodniczącego PRRP jednogłośnie wybrano Jerzego Stworę, natomiast ja zostałam wiceprzewodniczącą.
Dodam jeszcze, że głosowania w PRRP są jawne. Opinie zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków , a przy równej ilości głosów decydujący głos należy do przewodniczącego. Zaplanowano już pierwsze, robocze posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, a w porządku obrad znalazły się: podział środków z Funduszu Pracy, opiniowanie PAI, sprawozdanie z działalności PUP w 2018 roku oraz opinia w sprawie umorzenia świadczenia. Zatem już od pierwszego, roboczego posiedzenia radni PRRP rozpoczynają ciężką umysłowo i myślę, że również i emocjonalnie pracę dla dobra mieszkańców powiatu wołomińskiego.Magdalena Suchenek
radna powiatu wołomińskiego