Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Zainteresuj się Uproszczonym Planem Urządzania Lasu

Data: 10.08.2018 r., godz. 11.00   
Uproszczony Plan Urządzania Lasu (UPUL) jest szczegółowym leśnym planem gospodarczym dla lasów będących własnością osób fizycznych. Stanowi on inwentaryzację stanu zadrzewienia na nieruchomości i jest podstawą do naliczenia podatku leśnego. Sporządzany jest na okres 10 lat.
Chciałabym, abyście Państwo zainteresowali się tematem wtedy, gdy przygotowywany jest UPUL, bo wówczas możecie składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące nieruchomości, której jesteście właścicielami lub współwłaścicielami. Postaram się przybliżyć zagadnienie UPUL i jego konsekwencje na przykładach.

2 lipca 2018 r. Urząd Gminy w Strachówce otrzymał od Starostwa Powiatowego w Wołominie dokumentację projektu Uproszczonego Planu Urządzania Lasu do publicznego wglądu zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788). Projekt UPUL został przygotowany dla czterech miejscowości: Kątów Czernickich, Kątów-Miąskich, Krawcowizny i Szlędak w gminie Strachówka. Zleceniodawcą takiego Planu zgodnie z ustawą jest Powiat Wołomiński, natomiast obowiązek wyłożenia na 60 dni do publicznego wglądu projektu UPUL oraz poinformowania wszystkich kilkuset właścicieli należy według ustawy do Urzędu Gminy w Strachówce. Jak wynika z wyliczeń do 3 września br. zainteresowani właściciele lasów mogą zapoznać się z projektem UPUL w UG w Strachówce. Ustawa określa, że w ciągu 30 dni od wyłożenia projektu UPUL można składać swoje wnioski i zastrzeżenia do Starosty Wołomińskiego. Z uwagi na dużą ilość zawiadomień wysłanych do wszystkich właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości objętych projektem UPUL , trudnościami z ustaleniem aktualnego adresu, powagą zaproponowanych zmian oraz okresem wakacyjnym ustalono ze Starostwem Powiatowym w Wołominie, że ulegnie wydłużeniu termin składania wniosków i zastrzeżeń o miesiąc, do 3 września br.

Dlaczego tak ważne jest, aby zapoznać się z projektem UPUL i ewentualnie złożyć wniosek do Starosty. Oto przykłady:
Pan Kazimierz miał 2 ha lasu na terenach, które upodobały sobie bobry. Firma, która opracowywała na zlecenia Starostwa UPUL zinwentaryzowało stan drzewostanu na jego działce. Uległa zmniejszeniu powierzchnia lasu o 0,50 ha i opisano to jako bagno. Obecnie do projektu UPUL ma wpisane 1,50 ha jako las. Pan Kazimierz z takim stanem zgadza się, więc nie składa wniosku do Starosty. Najczęściej jednak powierzchnia lasów się zwiększa z uwagi na nieużytkowanie rolnicze łąk, pastwisk i gruntów rolnych, co powoduje wysiewanie się drzew i powiększania się obszaru leśnego. Kolejny przykład: Pani Maria posiada gospodarstwo rolne o powierzchni 1,02 ha przeliczeniowego. Ponadto prowadzi działalność gospodarczą i jest ubezpieczona w KRUS, czyli musi posiadać minimum 1 ha przeliczeniowy, aby być ubezpieczoną z mocy ustawy. Nie miała czasu zajmować się rolniczo ziemią, więc duży obszar samoistnie się zalesił. Ta część jej gospodarstwa została zaproponowana w projekcie UPUL jako leśna. Pani Maria powinna złożyć wniosek do Starosty, że przywróci działki do stanu użytkowania rolniczego. W przypadku zaklasyfikowania jej działek jako leśnych nie będzie posiadała minimalnego 1 ha przeliczeniowego, nie będzie ubezpieczona z mocy ustawy w KRUS i nie będzie mogła prowadzić działalności gospodarczej. Jej plany zawodowe ulegają zmianie.

Najczęstszymi przypadkami, w których należy złożyć wniosek do Starosty to plany budowlane na danej nieruchomości. Pamiętajmy, że nie można otrzymać pozwolenia na budowę na działce leśnej. Pan Janusz kupił kilka lat temu działkę o powierzchni 0,37 ha. Wówczas część stanowiąca las wynosiła 0,06 ha. Obecnie cała powierzchnia działki jest porośnięta samosiejkami drzew. Powinien wystąpić z wnioskiem do Starosty, że usunie drzewa. Należy jeszcze pamiętać, że od 17 czerwca 2017 roku zmieniła się ustawa o ochronie przyrody i na usunięcie drzew z działki rolnej należy mieć zezwolenie wydawane w formie decyzji przez wójta.
W przypadku, gdyby działka Pana Janusza została zaklasyfikowana jako leśna nie będzie on mógł na niej nic wybudować. Takie są konsekwencje ostatecznego zatwierdzenia przez starostę UPUL. Zainteresowani właściciele lasów mają czas do 3 września 2018 r., aby zapoznać się z projektem UPUL w Urzędzie Gminy w Strachówce i ewentualnym złożeniem wniosku do Starosty Wołomińskiego.
Po tym czasie Starosta Wołomiński będzie podejmował decyzje o uznaniu bądź nieuznaniu zastrzeżeń i wniosków zgłoszonych przez właścicieli. Następnie swoje uwagi w terminie 30 dni będzie mogło zgłosić Nadleśnictwo Łochów. Po uzyskaniu opinii Nadleśnictwa lub po upływnie tego terminu Starosta Wołomiński zatwierdzi Uproszczony Plan Urządzania Lasu w drodze decyzji administracyjnej. Zatwierdzony UPUL będzie podstawą o naliczania podatku leśnego. Zwolnieniu z podatku leśnego podlegają lasy, których drzewostan jest młodszy niż 40 lat. Wiek drzewostanu jest wykazany na mapach dołączonych do projektu UPUL znajdującego się do wglądu w UG w Strachówce.

Informacje o zaproponowanych zmianach w projekcie UPUL zainteresowani właściciela mogą uzyskać w Urzędzie Gminy w Strachówce w pokoju nr 9 oraz dzwoniąc na bezpośredni telefon 25 756 28 33 w godz. 8:00 – 16:00.

Chciałabym podziękować koleżankom z Urzędu Gminy w Strachówce, które pomagały mi w ustalaniu aktualnych adresów kilkuset właścicieli lasów i przy wysyłce korespondencji. Właścicieli lasów zachęcam do kontaktu.Magdalena Suchenek