Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Dwutygodnik, pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Zmiana cen za śmieci

Data: 07.02.2019 r., godz. 11.00   
W gminach powiatu wołomińskiego toczą się procedury, których efektem jest podnoszenie cen za wywóz nieczystości stałych, zmieszanych i segregowanych. Ceny rosną, a wpływają na to nowe przepisy i sytuacja na rynku. W Wołominie wzrost za segregowanie wyniósł z 7 do 13 zł od osoby.
Na podwyżki czekają inne gminy. Z nieoficjalnych informacji wynika, że ceny w innych gminach niż Wołomin mogą poszybować do kwot powyżej 20 zł od osoby za odpady segregowane. Samorządy czekają na rozstrzygnięcia przetargowe. Tymczasem pytamy w Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Wołominie, co wpływa na wzrost cen.

Różne czynniki

– W opłacie za wywóz nieczystości stałych znaczny jej procent stanowi odbiór i zagospodarowanie odpadów. Główną przyczyną mającą wpływ na wzrost cen jest znaczny wzrost kosztów związanych zagospodarowaniem odpadów. Instalacje przyjmujące odpady do zagospodarowania mają wysokie koszty związane nie tylko bezpośrednio z pracą instalacji, tj. koszty pracownicze, koszty energii, koszty paliwa, ale przede wszystkim koszty związane z zagospodarowaniem wybranych frakcji odpadów powstających w procesach przetwarzania.
Dodatkowo systematycznie wzrasta opłata marszałkowska ponoszona za składowanie wybranych frakcji odpadów na składowisku – informują pracownicy MZO w Wołominie.
Zaznaczają także, że obserwuje się spadek cen za odpady surowcowe wytwarzane w procesie sortowania selektywnie odbieranych odpadów od mieszkańców, tzn. że ceny za odpady typu papier czy tworzywo sztuczne są coraz niższe. – Ponadto wzrost samej ilości wytwarzanych przez mieszkańców odpadów (które to mieszkaniec może oddawać praktycznie w ilości nielimitowanej) warunkuje wzrost cen za wywóz nieczystości. Oprócz czynników związanych głównie z zagospodarowaniem odpadów dochodzą jeszcze inne aczkolwiek już mniej istotne typu: wzrost kosztów pracowniczych, wzrost cen paliw czy energii, koszty utrzymania sprzętu, koszty związane z koniecznością wypełnienia przez przedsiębiorców gospodarujących odpadami nowych wymogów dotyczących ochrony środowiska – czytamy w informacji przesłanej przez MZO.

Gdzie jadą odpady

Przy okazji zapytaliśmy, na które składowiska trafiają poszczególne frakcje odpadów.
– W zależności od rodzaju odpadu możemy wyróżnić następujące miejsca, gdzie trafiają odpady odbierane i zbierane z terenu miasta i gminy Wołomin. Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne trafiają do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) zlokalizowanej w Warszawie (dotychczasowym regionie warszawskim gospodarki odpadami).
Odpady ulegające biodegradacji kierowane są do kompostowni odpadów ulegających biodegradacji należącej do Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. zlokalizowanej w Starych Lipinach. Odpady odbierane w sposób selektywny typu papier, tworzywa sztuczne i szkło trafiają do sortowni odpadów selektywnie zebranych należącej do Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. zlokalizowanej w Wołominie przy ul. Łukasiewicza 4. Pozostałe odpady m.in. te zbierane w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych zbierane są przez Spółkę celem uzyskania odpowiedniej logistycznie partii do transportu i przekazywane są odbiorcom uprawnionym do ich zagospodarowania bądź unieszkodliwienia – informuje MZO Wołomin.RD