Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Dwutygodnik, pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Stare odpady, nowe rozwiązania

Data: 17.01.2019 r., godz. 11.00   
Projektowane są zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. To efekt m.in. postulowanych w konsultacjach społecznych korekt ustawy dotychczas obowiązującej. Niektóre z projektowanych rozwiązań istotnie wpłyną na obowiązki gmin i mieszkańców.
Głośna aktualnie dyskusja na temat wzrostu kosztów wywożenia i unieszkodliwiania śmieci w systemach organizowanych przez gminy przyćmiła nieco trwający obecnie proces legislacyjny projektu zmian do ustawy o utrzymaniu czystości (…) i innych ustaw, przynoszący wiele ciekawych i nowych rozwiązań w obrębie zagospodarowania nieczystości.

Najważniejsze cele

Projekt ustawy „o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw” powadzony jest pełną ścieżką legislacyjną i w obiegu funkcjonuje od połowy 2018 roku. Wtedy też trafił do konsultacji społecznych, które w istotny sposób wpłynęły na zapisy projektu. W styczniu 2019 ogłoszono wersje ustawy po zmianach wynikających właśnie z głosów społecznych.
W uzasadnieniu do projektu jako najważniejsze cele przygotowanych zmian wskazano: wzmocnienie możliwości nadzoru gmin nad systemem odbioru śmieci, likwidacje możliwości ryczałtowego sposobu rozliczania się za odbierane nieczystości (taki system stosowały niektóre okoliczne gminy), wzmocnienie zainteresowania wśród mieszkańców selektywną zbiórką (segregowanie), która nie jest powszechna, bo nadal wiele gospodarstw (także w naszych gminach) deklaruje, że nie segreguje odpadów, ale za to decyduje się płacić zwiększoną (najczęściej podwójną) opłatę.

Idzie nowe

Projekt zmian przynosi wiele nowych rozwiązań. Z punktu widzenia tzw. wspólnego mianownika zagadnień dla gmin powiatu i jego mieszkańców najciekawsze zmiany to:
– możliwości ustalenia dla osób niesegregujących nawet czterokrotnie wyższej (!) opłaty niż ta ustalona dla osób, które segregują odpady;
– wprowadzenie procedury możliwości odgórnego podwyższania opłat do czterokrotności po zgłoszeniu przez podmiot odbierający odpady komunalne informacji, że w pojemnikach odpadów zmieszanych regularnie (nie incydentalnie!) umieszczane są produkty podlegające segregacji (np. papier, metal i tworzywa sztuczne, szkło);
– dopuszczenie do składania odrębnych deklaracji dla poszczególnych budynków lub ich części w zabudowie wielorodzinnej, osiedlach, wspólnotach; co ma ograniczyć sytuację, w której z powodu niesegregujących sąsiadów wszyscy muszą płacić czterokrotność opłaty;
– wprowadzenie możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia właściciela nieruchomości jednorodzinnej z konieczności posiadania pojemnika na odpady bio i zwolnienia go z tej części opłaty, jeśli gospodarstwo posiadać będzie kompostownik przydomowy;
– obligatoryjne rozdzielenie postępowań przetargowych na odbiór i zagospodarowanie odpadów, co oznacza, że gmina oddzielnie wybierać będzie firmę, która bezpośrednio od mieszkańców odbierać będzie śmieci, a oddzielnie firmę, która będzie je utylizować (obecnie najczęściej, choć nie zawsze, ta druga firma była „podwykonawcą” pierwszej, co wprowadzało szereg komplikacji);
– zakaz stosowania ryczałtów przy przetargach – rozliczenia z firmami mają być na podstawie ton odebranych odpadów;
– wprowadzenie możliwości prowadzenia przez gminy „punktów napraw”, gdzie trafią odpady, które da się jeszcze naprawić lub przerobić, aby mogły jeszcze się przydać.
Jak widać, zmiany idą w postulowanym wcześniej przez gminy kierunku, gdyż np. podczas wielu gminnych dyskusji radni dopytywali o możliwość większych – niż dwukrotne – opłat dla osób niesegregujących odpadów. Podobnie znanym w gminach tematem były programy kompostownikowe.
Gminy będą miały 12 miesięcy na wprowadzanie zmian, ale ogłoszone i przeprowadzone przed wejściem w życie ustawy przetargi będą obowiązywały na poprzednich zasadach aż do zakończenia obowiązywania zawartych umów.Grzegorz Dudzik