Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Dwutygodnik, pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Nowe otwarcie w powiecie

Data: 06.12.2018 r., godz. 11.00   
Oficjalnie po zaprzysiężeniu w dniu 22 listopada rozpoczęła swoje prace Rada Powiatu Wołomińskiego. Na I inauguracyjne posiedzenie przybyło wielu gości, a wśród nich: poseł na Sejm RP Piotr Uściński, radne sejmiku Katarzyna Lubiak i Marzena Małek, wójtowie i burmistrzowie, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego i pracownicy, dyrektorzy jednostek podległych powiatowi, media i liczni mieszkańcy.
Do Prezydium Rady Powiatu Wołomińskiego zostali wybrani: Robert Perkowski (Ząbki) – będzie pełnił rolę przewodniczącego RPW oraz dwóch wiceprzewodniczących: Cezary Wnuk (Radzymin) i Wiesław Mędrzycki (Dąbrówka), radny powiatowy I, III, IV, V i VI kadencji.
Starostą wołomińskim został wybrany Adam Lubiak, który nie jest radnym powiatowym, a wicestarostą – Robert Szydlik (Tłuszcz). Członkowie zarządu: Izabella Dziewiątkowska (Kobyłka), Paweł Dąbrowski (Radzymin) i Grzegorz Siwek (Ząbki).
Obecnie radni powiatowi będą pracować w 8 komisjach w składach, które poniżej przedstawiam:

Komisja Rewizyjna
1. Radosław Dec – przewodniczący
2. Tomasz Kalata – wiceprzewodniczący
3. Paweł Banaszek
4. Adam Pietrzak
5. Marta Rajchert
6. Janusz Werczyński

Komisja Finansowa
1. Konrad Fuśnik – przewodniczący
2. Sławomir Klocek – wiceprzewodniczący
3. Paweł Banaszek – sekretarz
4. Izabella Dziewiątkowska
5. Grzegorz Siwek
6. Magdalena Suchenek
7. Janusz Werczyński

Komisja Rozwoju Gospodarczego
1. Paweł Śliwa – przewodniczący
2. Jerzy Mikulski – wiceprzewodniczący
3. Wiesław Mędrzycki – sekretarz
4. Paweł Dąbrowski
5. Kazimierz Rakowski
6. Magdalena Suchenek
7. Tomasz Szturo
8. Cezary Wnuk

Komisja Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
1. Sławomir Pisarczyk – przewodniczący
2. Paweł Solis – sekretarz
3. Paweł Dąbrowski
4. Sławomir Klocek
5. Wiesław Mędrzycki
6. Tomasz Szturo
7. Igor Sulich
8. Paweł Śliwa

Komisja Edukacji, Sportu i Turystyki
1. Piotr Borczyński – przewodniczący
2. Arkadiusz Werelich – wiceprzewodniczący
3. Grzegorz Siwek – sekretarz
4. Maria Krzyżanowska
5. Adam Łossan
6. Jolanta Madziar
7. Marta Rajchert
8. Robert Szydlik

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej
1. Adam Pietrzak – przewodniczący
2. Radosław Dec
3. Tomasz Kalata
4. Maria Krzyżanowska
5. Jerzy Mikulski
6. Robert Perkowski
7. Kazimierz Rakowski
8. Robert Roguski

Komisja Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego
1. Robert Roguski – przewodniczący
2. Adam Łossan – wiceprzewodniczący
3. Jolanta Madziar – sekretarz
4. Robert Perkowski
5. Robert Szydlik
6. Arkadiusz Werelich

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1. Igor Sulich – przewodniczący
2. Sławomir Pisarczyk – wiceprzewodniczący
3. Konrad Fuśnik – sekretarz
4. Piotr Borczyński
5. Paweł Solis

Przed radymi pierwsze zadania – uchwalenie budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2033.
Procedowanie powyższych uchwał odbywa się następująco. Do 30 września składane są wnioski o dofinansowanie zadań z budżetu powiatu. Następnie do 15 listopada Zarząd Powiatu prezentuje projekt uchwały budżetowej Radzie Powiatu Wołomińskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Do 5 grudnia sześć obecnych komisji opiniuje projekt budżetu, mogą również proponować wprowadzenie nowego wydatku, ale po wskazaniu jego źródła finansowania. Następnie z poszczególnymi opiniami zapoznaje się Komisja Finansowa, która do 15 grudnia formułuje swoją ostateczną opinię o projekcie uchwały budżetowej i niezwłocznie przedkłada ją przewodniczącemu rady i zarządowi. Do 20 grudnia Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z opinią Komisji Finansowej uwzględnione wnioski przedkłada radzie w formie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej. Nieuwzględnione w autopoprawce wnioski Komisji Finansowej oraz wnioski mniejszości Zarządu Powiatu uzasadnia. Ostatnim krokiem jest podjęcie uchwały budżetowej na sesji Rady, które również ma swój porządek zapisany w § 8 Uchwały Nr VIII-82/ 2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie określenie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
W ciągu roku prawie na każdej sesji rady wprowadzane są zmiany do uchwalonej uchwały budżetowej wynikające z aktualnych pilnych potrzeb i zmian wartości zadania. Życzę radnym, aby podejmując decyzję dotyczącą podziału środków powiatu, i tu zacytuję starostę wołomińskiego Adama Lubiaka kierowali się „(…) potrzebą zrównoważonego rozwoju całego powiatu wołomińskiego”.Magdalena Suchenek
radna powiatu wołomińskiego